Democratic Republic of CongoCongo Free State

(1885-1908)


Belgian Congo

(1908-1960)


Katanga

(1960-1963)


Republic of the Congo

(1960-1971)


Zaire

(1971-1997)


Democratic Republic

(From 1998)